Trang chủ , Con trẻ vừa biết nói liền dạy nó niệm danh hiệu

ĐẠI SƯ ẤN QUANG DẠY:

Con trẻ vừa biết nói liền dạy nó niệm danh hiệu:
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT Và NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT, khiến cho những điều kém đã vun bồi trong đời trước của nó nay nhờ thiện lực này ắt tai họa sẽ tiêu ngay khi chưa nảy mầm, được phước nhưng chẳng biết,
Không còn phải lo gì đến các hiển nạn tai ương,
Bệnh tật, khổ sở v.v…

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT