Trang chủ , 16/3 âm lịch. Ngày vía Chuẩn Đề Vương Bồ Tát (theo Bắc tông)
16/3 âm lịch. Ngày vía Chuẩn Đề Vương Bồ Tát (theo Bắc tông)
“Khể thủ quy y Tô tất đế.
Đầu diện đảnh lễ Thất cu chi.
Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề.
Duy nguyện từ bi thùy gia hộ.
(Cúi đầu lạy pháp Tô tất đế
Chân thành đảnh lễ bảy ức Phật
Con nay ca ngợi Đức Đại Chuẩn Đề
Xin Ngài duỗi lòng từ bi gia hộ).
Nam mô tát đa nẫm, tam miệu tam bồ đà câu chi nẫm, đát diệt tha. Án, chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề ta bà ha”.
16/3 âm lịch. Ngày vía Chuẩn Đề Vương Bồ Tát

16/3 âm lịch. Ngày vía Chuẩn Đề Vương Bồ Tát