Trang chủ Đạo tràng Quán Thế Âm

Đạo tràng Quán Thế Âm

NHỮNG LỢI ÍCH KHI NIỆM NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

NHỮNG LỢI ÍCH KHI NIỆM NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT.🙏🙏🙏💝💝💝 Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không còn tánh tham. Vì Bồ-tát ...
09/03/2020