Trang chủ Đạo tràng Quán Thế Âm

Đạo tràng Quán Thế Âm

Ý nghĩa mười ngày trai

Ý nghĩa mười ngày trai

Ý nghĩa mười ngày trai Mười ngày trai giới là quy định của Phật giáo vào các ngày mùng 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30. Trong mười ngày này các hàng Ưu Bà ...
08/04/2020
16/3 âm lịch. Ngày vía Chuẩn Đề Vương Bồ Tát

16/3 âm lịch. Ngày vía Chuẩn Đề Vương Bồ Tát (theo Bắc tông)

16/3 âm lịch. Ngày vía Chuẩn Đề Vương Bồ Tát (theo Bắc tông) “Khể thủ quy y Tô tất đế. Đầu diện đảnh lễ Thất cu chi. Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn ...
08/04/2020

NHỮNG LỢI ÍCH KHI NIỆM NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

NHỮNG LỢI ÍCH KHI NIỆM NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT.🙏🙏🙏💝💝💝 Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không còn tánh tham. Vì Bồ-tát ...
09/03/2020