Nhân - Quả qua những bài kệ của Hòa Thượng Viên Minh.

25/04/2017 | hadtt
Nhân - Quả qua những bài kệ của Hòa Thượng Viên Minh.

1. Giúp người qua khốn khó​
Ai ngờ giúp chính mình 
Gieo nhân lành quả tốt 
Đạo lý thật phân minh.
 
2. Tội phúc tâm ý tạo 
Vui khổ liền thầy ngay 
Đời như giấc mộng ảo 
Sao thoát khỏi trả vay.
 
3. Kẻ sĩ lòng ngay thẳng 
Nhân, nghĩa, trí vẹn toàn 
Âm dương đều mến mộ 
Phúc đến ch​ẳ​​ng lo toan.
 
4.​ ​Lạm quyền gây oan trái 
Nóng giận chẳng phân minh 
Hại người là tự hại 
Chỉ rước khổ vào mình.
 
5. Biết an phận thủ thường 
Để học ra chữ Nhẫn 
Mới có được tình thương 
Xóa tan bao thù hận.
 
6.​ ​Nếu oan trái không giải 
Kiếp kiếp còn cưu mang 
Đừng nói là ba kiếp 
Đời đời vẫn chưa tan.
 
7.​ ​Thế gian có thiện ác 
Như hai mặt âm dương 
Dại khôn đều phải thác 
Biết giữ được đạo thường.
 
8.​ ​Vay trả chuyện thường tình 
Tuy thưa mà khó lọt 
Đã vay đừng quên trả 
Đó mới là phân minh.
 
9.​ ​Sống nhờ ơn bá tánh 
Không tự giác, giác tha 
Phóng dật và thất niệm 
Không quỷ cũng là ma!
 
10. Tướng do từ tâm sinh 
Trong lòng chứa bất thiện 
Ắt sẽ xuất tướng tinh 
Tâm yên tướng hảo hiện.
 
11. Tự tánh vốn đầy đủ 
Không thấy mới vọng cầu 
Biết quay về tự giác 
Khỏi tìm kiếm đâu đâu.
 
12.​ ​Nếu đã không phước phần 
Đừng mong chi chiếm đoạt 
Được của chỉ hại thân 
Ôi tham thâm, lậm mạt!
 
13.​ ​Làm lớn đ​ừ​ng nên ​l​áo 
Ưa nịnh nọt, khoa trương 
Chỉ làm cho dân khổ 
Thất thời, họa thảm thương!
 
14.​ ​Sống vô ngã vị tha 
Là Đức lớn của Đạo 
Hạnh ba-la-mật-đa 
Xả thân vì bá tánh
 
15.​ ​Chúng sinh vốn bình đẳng 
Tùy căn cơ thọ sinh 
Có khi người dạ thú 
Có khi thú hữu tình.
 
16.​ ​Đời người thư​ờ​ng mâu thuẫn 
Muốn phúc, gây họa tai 
Phúc phần đâu chẳng thấy 
Chỉ rước lấy bi ai!
 
17. Chuyện xưa, nay không thiếu 
Thân tăng, tâm chẳng tu 
Sống chỉ lo hưởng thụ 
Chết để tiếng tu mù!
 
18. Giàu không phải là phúc 
Phúc do sống biết điều 
Nghèo cũng không là họa 
Họa do ác tự chiêu.
 
19. Bậc chân tu giản dị 
Mượn pháp tướng làm thân 
Nội tâm luôn trong sáng 
Không chấp thủ giả chân.
 
20. Mê chi trò thắng bại 
Cao thấp chỉ cuộc cờ 
Sống làm người bất hiếu 
Chết quên cả sanh cơ!
 
21. Trung trinh là nết hạnh 
Thủ tiết chỉ hư danh 
Chi bằng sống trung thực 
Không thẹn với trời xanh.
 
22. Có thể thắng ngàn người 
Nhưng lại không tự thắng 
Vẫn bị chúng chê cười 
Vẫn nuốt cay ngậm đắng!
 
23. Rắn bên ngoài đáng sợ 
Không bằng "rắn” trong lòng 
Ai khéo chăn giữ "rắn"
Mới tự tại thong dong.
 
24. Đôi mắt vốn vô tội 
Ái dục do ý sinh 
Khiến mắt chịu mù tối 
Tâm tịnh mắt hoàn minh.
 
25. Chân thật hơn khoa trương 
Khoe khoang điều chẳng có 
Không chuốc lấy tai ương 
Cũng đôi phen khốn khó.
 
26. Dù linh đan bảo bối 
Lợi hại cũng khó phân 
Tùy tâm người sử dụng 
Mới biết được giả chân.
 
27. Tình trường duyên tan hợp 
Như gió thổi sóng chao 
Đừng gượng cầu lấy bỏ 
Đừng níu giữ chiêm bao!