dotretho.net- <cao tran, thiết kế nhà thông minh- nhà thông minh- kenhtretho.net, iwin 474 Cho may tinh ong nuoc, driver may tinhpvc, ong pvc, ong hdpe, voi nuoc , đèn led âm trần, đèn led âm trần, đèn pha led, dự án vinhomes mễ trì, Vinhomes paradise mễ trì

Hoạt động tu học

KINH SÁCH TU HỌC CĂN BẢN

Đến chùa cần biết

Pháp học cho phật tử

PHÁP hành cho phật tử

Phật giáo giữa đời thường

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 45

Lượt truy cập: 3296613

Liên hệ Hỗ trợ

Tel: (+84)436.425.460
Mobile: 0941673456

Sơ đồ chỉ dẫn

Hoạt động tu học » Đạo tràng Phật Giáo Nguyên Thủy »


Số lượt xem: 2072
Gửi lúc 20:24' 07/05/2013
Phép thọ trì Tam qui và Bát Quan trai

ĐẢNH LỄ TAM BẢO

 

Buddham Pujemi

(Đọc là: Bút thăng pu chê mi)

Con xin thành kính đảnh lễ cúng dường Đức Phật (1 lạy)

Dhammam Pujemi

(đọc là: Thăm măng pu chê mi)

Con xin thành kính đảnh lễ cúng dường Đức Pháp(1 lạy)

Sahgham Pujemi

(đọc là: Săng khăng pu chê mi)

Con xin thành kính đảnh lễ cúng dường Đức Tăng (1 lạy)

LỜI SÁM HỔI

OKASA OKASA! (Đọc là: Ô ca sa, Ô ca sa,). Kayakama Vacikamma Manokamma Sabadosa (đọc là: Ca dạ căm mạ-va chi căm mạ-Ma nô căm mạ-Sạp ba đố sa)

Vì mong muốn tránh khỏi, tất cả những lỗi lầm, do thân nghiệp hành động, do khẩu nghiệp nói năng, do ý nghiệp suy nghĩ, đã phạm đến tam bảo: Đức Phật bảo cao thượng, Đức Pháp bảo cao thượng, Đức Tăng bảo cao thượng (đến cha mẹ thầy tổ), con thành kính đảnh lễ, ngôi tam bảo cao thượng, cùng cha mẹ thầy tổ, lần thứ nhì, lần thứ 3. Xin năm bậc ân đức cao thượng không gì bằng, nhận biết sự sám hối, những lỗi lầm của con.

Do thành tâm sám hối, với đức tin trong sạch, thiện tâm hợp trí tuệ, cầu mong con tránh khỏi, sinh trong bốn cõi ác, gặp phải ba nạn tai, tám trường hợp bất lợi, năm kẻ thù phá hoạt trong tất cả mọi thời, mọi kiếp sống luân hồi, khi đã tránh khỏi rồi, mong con sớm chứng ngộ, chân lý tứ thánh đế, chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả niết bàn, diệt đoạn tuyệt tham ái, giải thoát khổ tử sinh, luân hồi trong tam giới.

PHÉP THỌ TRÌ TAM QUY VÀ BÁT QUAN TRAI GIỚI

Bạch hóa chư Đại đức Tăng chúng con xin thọ trì Tam quy và Bát quan trai giới nơi Tam bảo, để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích.
Bạch hóa chư Đại đức Tăng chúng con xin thọ trì Tam quy và Bát quan trai giới nơi Tam bảo, để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích, lần thứ nhì .
Bạch hóa chư Đại đức Tăng chúng con xin thọ trì Tam quy và Bát quan trai giới nơi Tam bảo, để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích, lần thứ ba.

Vị thầy đọc phần truyền Tam quy và Bát quan trai giới, Phật tử đọc theo:

Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa(đọc là: Nam mô tát xá-Bá gá vá tô-Á rá há tô-Sam ma sam bút thát sa)

Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa (đọc là: Nam mô tát xá-Bá gá vá tô-Á rá há tô-Sam ma sam bút thát sa)

Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa (đọc là: Nam mô tát xá-Bá gá vá tô-Á rá há tô-Sam ma sam bút thát sa)

XIN ĐẢNH LỄ TAM QUY

Buddha saraa gacchāmi(đọc là: Bút thăng Sa ra năng-Gắc chà mí)

.-Con đem hết lòng thành kính xin qui y Phật (lạy)

Dhamma saraa gacchāmi(đọc là: Thăm măng Sa ra năng-Gắc chà mí).

-Con đem hết lòng thành kính xin qui y Pháp (lạy)

Sagham saraa gacchāmi(đọc là: Săng khăng-Sa ra năng-Gắc chà mí).

-Con đem hết lòng thành kính xin qui y Tăng (lạy)

Dutiyampi Buddha saraa gacchāmi(đọc là: Dú tí dăm pí Bút thăng Sa ra năng-Gắc chà mí

. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì (lạy)

Dutiyampi Dhamma saraa gacchāmi(đọc là: Dú tí dăm pí Thăm măng Sa ra năng-Gắc chà mí).

-Con đem hết lòng thành kính xin qui y Pháp lần thứ nhì (lạy)

Dutiyampi Sagham saraa gacchāmi(đọc là: Dú tí dăm pí Săng khăng-Sa ra năng-Gắc chà mí).

-Con đem hết lòng thành kính xin qui y Tăng lần thứ nhì (lạy)

Tatiyampi Buddha saraa gacchāmi(đọc là: Tá tí dăm pí Bút thăng Sa ra năng-Gắc chà mí

-Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba (lạy)

Tatiyampi Dhamma saraa gacchāmi(đọc là: Tá tí dăm pí Thăm măng Sa ra năng-Gắc chà mí).

-Con đem hết lòng thành kính xin qui y Pháp lần thứ ba (lạy)

Tatiyampi Sagham saraa gacchāmi(đọc là: Tá tí dăm pí Săng khăng-Sa ra năng-Gắc chà mí).

-Con đem hết lòng thành kính xin qui y Tăng lần thứ ba (lạy)

(Thầy truyền giới đọc)

Tisaraaggahana paripuṇṇam-Phép qui y Tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu.

(Phật tử đọc tiếp: Āma bhante(đọc là: A hăng phăng tê)  - Dạ, Xin vâng.

XIN THỌ BÁT QUAN GIỚI

1- Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh.

2- Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp.

3- Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm.

4- Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối.

5- Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ duôi uống rượu và các chất say.

6- Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ.

7- Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa hát thổi kèn-đàn, xem múa hát, nghe đàn kèn và trang điểm thoa vật thơm, tô phấn, đeo tràng hoa.

8- Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp.

Con xin thọ trì Bát quan trai giới trọn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vâng giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày và đêm nay, mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ Niết Bàn trong ngày vị lai.

 

(Thầy truyền giới đọc)

Chư thiện tín sau khi thọ trì tam qui và Bát quan trai giới nơi Tam bảo, hãy cố gắng vâng giữ hành theo cho được trong sạch đến trọn đời, chẳng nên dễ duôi.

(Phật tử đọc: Āma bhante-đọc là: A hăng phăng tê- Dạ, xin vâng)

(Thầy truyền giới đọc)

Tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được giàu sang tài vật cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được giải thoát nhập Niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ ấy, Chư thiện tín hãy cố gắng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lấm nhơ .

(Phật tử thọ giới đọc: xà thú, xà thú (Sādhu, Sādhu) - Lành thay)

KỆ THỈNH PHÁP SƯ

Thuở Phật mới đạt thành quả vị, Có Xá-Ham-Pát-Ti Phạm thiên, Cả trong thế giới các miền, Thanh cao quán chúng cần chuyên đạo mầu, Hiện trước Phật đê đầu đảnh lễ, Bạch xin Ngài tế thế độ nhân, Chúng sanh trong khắp cõi trần, Tối mê điên đảo không phân tội tình. Cầu Phật Tổ cao minh ái truất, Hiển oai linh tỉnh thức dắt dìu, Hoằng khai đạo pháp cao siêu, Tu hành theo đặng kết nhiều thiện duyên, Thế Tôn được mãn viên đạo quí, Con hết lòng hoan hỷ tán dương, Nhưng vì hoàn cảnh đáng thương, Không đành bỏ mặc, lạc đường làm thinh, Chúng sanh vốn đa tình lắm bậc, Không thông đâu chân thật giả tà, Vô thường khổ não chấp ta, Ngày nay sơ ngộ thiết tha nhờ Ngài, Xin mở lượng cao dày răn dạy, Chuyển Pháp Luân diễn giải diệu ngôn, Chúng sanh nghe đặng Pháp môn, Thoát vòng khổ não dập dồn bấy lâu, Giải thoát những nguồn sầu câu thúc, Diệt tham lam ái dục bao vòng, Tối tăm sẽ được sáng trong, Phát sanh trí tuệ hiểu thông tinh tường, Thông thấu lẽ vô thường vắn dõi, Ba tướng trong ba cõi mỏng manh,
Vô minh duyên của các Hành, Cội căn dắt dẫn chúng sanh luân hồi, Biển trần khổ nổi trôi chìm đắm, Bị Ngũ Ma vày nắm chuyển di, Vậy nên cầu đấng từ bi, Tạo thuyền Bát nhã trải đi với người, Đưa qua chốn tốt tươi yên tịnh, Bờ Niết Bàn chẳng dính trần ai, Như đèn rọi suốt trong ngòai, Chiếu tia sáng khắp các loài hân hoan, Pháp ví trống khải hoàn rầm rộ, Luật ví như đại cổ hoằng dương, Kinh như dây buộc trên rường, Luận như mặt trống vẹt đường vô minh, Tứ Diệu Đế đó hình dùi trống, Giống khua tan giấc mộng trần gian, Chúng sanh tất cả bốn hàng, Như sen trong nước minh quang luống chờ, Trời lo mọc đặng nhờ ánh sáng, Trổ hoa lành rải tản mùi hương, Pháp mầu ánh sáng phi thường, Chiếu khắp ba cỏi rõ đường an vui.

Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, Quyết lòng mở đạo dạy đời, Nhắm vườn lộc giả Ngài dời chân sang. Thuyết Pháp độ các hàng đệ tử, Có năm thầy thính dự Pháp từ, Đó là môn Kiều Trần Như, Được nếm hương vị Hữu dư Niết Bàn. Rồi từ đó mở mang Giáo Pháp, Bốn mươi lăm hạ giáp vẹn toàn, Một lòng chẳng thối không mòn, Những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, Đám mưa lành rưới khắp thế gian, Bởi nhân cớ tích rõ ràng, Thỉnh Ngài thuyết Pháp noi đàng từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn đây, Tối mê cầu được trí tri vẹn toàn.
(Lạy)

 

 

ĐỌC HỒI HƯỚNG CUỐI THỜI HÀNH THIỀN

HỒI HƯỚNG CHƯ THIÊN TAM GIỚI

Phước căn con đã tạo thành, Do thân khẩu ý tu hành gieo nên. Đều là phước báu vững bền, Có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. Cung trời Đạo Lợi thọ nhàn, Chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà. Chư Thiên Phạm Thiên cùng là, Bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dâng ban, Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, Xin cùng Thiên chúng đến hầu mách ngay. Có người làm phước được rày, Lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, Hưởng được phước quí ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, Bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. Xin thâu phước báu cúng dường, Hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng .

HỒI HƯỚNG GIA TIÊN NGƯỜI ĐÃ QUÁ VÃNG

Con xin hồi hướng quả này, Thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường. Cùng là thân thích tha phương, Hoặc đã quá vãng hoặc thường hiện nay. Chúng sanh ba giới bốn loài, Vô tưởng hữu tưởng chẳng này đâu đâu. Nghe lời thành thật thỉnh cầu, Xin mau tựu hội lãnh thâu quả này. bằng ai xa cách chưa hay, Cầu xin thiên chúng mách ngay với cùng. Thảy đều thọ lãnh hưởng chung, Dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai. Nguyện cầu Tăng chúng đức tài, Đạt thành thánh quả hoằng khai đạo lành. Nguyện cho Phật Pháp thạnh hành, Năm ngàn năm chẵn phước lành thế gian.

Do sự phước báu mà chúng con đã thực nghe Pháp, hành Thiền và thọ Bát quan trai giới mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui.

Do sự phước báu mà chúng con đã thực nghe Pháp, hành Thiền và thọ Bát Quan Trai giới  mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.

(Lạy)

Buddhasasanam Ciram Titthatu (Đọc là: Bút tha sa sa năng Chi răng Tít tha tu)

-Nguyện ước Phật pháp thịnh hành

-Năm nghìn năm chẵn phước lành thế gian

(Sadhu-Sadhu-Sadhu)

(Đọc là: Xà thú-Xà thú-Xà thú-Lành thay)

 


Các tin khác

    Không có tin nào!


«Quay lại

↑ Top


Các khóa tu

Tiêu điểm

Bình chọn

Bạn thấy phiên bản mới của website Chùa Pháp Vân thế nào?

  • Rất tiện lợi và chuyên nghiệp
  • Giao diện đẹp và dễ dùng
  • Chức năng dễ dùng
  • Cũng bình thường
  • Ý kiến khác

: Bình chọn : : Kết quả :

(Đã có 667 lượt bình chọn)