dotretho.net- <cao tran, thiết kế nhà thông minh- nhà thông minh- kenhtretho.net, iwin 474 Cho may tinh ong nuoc, driver may tinhpvc, ong pvc, ong hdpe, voi nuoc , đèn led âm trần, đèn led âm trần, đèn pha led, dự án vinhomes mễ trì, Vinhomes paradise mễ trì

Hoạt động tu học

KINH SÁCH TU HỌC CĂN BẢN

Đến chùa cần biết

Pháp học cho phật tử

PHÁP hành cho phật tử

Phật giáo giữa đời thường

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 27

Lượt truy cập: 3296595

Liên hệ Hỗ trợ

Tel: (+84)436.425.460
Mobile: 0941673456

Sơ đồ chỉ dẫn

Kinh tu học căn bản » Giới luật »


Số lượt xem: 1407
Gửi lúc 22:18' 16/09/2014
Kinh Nhật Tụng Cư Sĩ

 

Lưu ý: Ðọc với phông chữ VU Times (Viet-Pali Unicode)


BÀI THỈNH CHƯ THIÊN

 

Sagge kāme ca rū pe girisikharatate cantalikkhe vimāne
Dīpe ra
ṭṭthe ca
gāme taruvanagahane gehavatthumhi khette
Bhummā cāyantu devā jalathalavisame yakkhagan-dhabbanāgā
Ti
ṭṭhantā santike ya munivaravacana sādhavo me suantu.

Dhammassavanakālo ayambhadantā.
Dhammassavanakālo ayambhadantā.
Dhammassavanakālo ayambhadantā.

Xin thỉnh Chư Thiên ngự trên cõi trời Dục giới cùng Sắc giới, Chư Thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền, hoặc nơi hư không; ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, Chư Dạ xoa, Càn Thác Bà cùng Long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là lời kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc Hiền Triết nên nghe lời ấy.

Xin các Ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe Pháp Bảo.
Xin các Ngài Đạo đức, giờ này là giờ nên nghe Pháp Bảo.
Xin các Ngài Đạo đức, giờ này là giờ nên nghe Pháp Bảo. (Lạy)

 

LỄ CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Imehi dīpadhū pādisakkārehi Buddha Dhamma Sagha
abhipū jayāmi mātā-pitādīna
guavantānañca mayhañca

dīgharatta
atthāya hitāya sukhāya (Lạy)

Con xin dâng các lễ vật này, nhất là nhang đèn để cúng Phật, Pháp, Tăng, Tam bảo, ngưỡng cầu cho các bậc ân nhân, nhất là cha mẹ con và con đều được sự tấn hóa, sự lợi ích, sự bình an lâu dài. (Lạy)

 

LỄ BÁI PHẬT BẢO

Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa
Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa
Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa
(Lạy)

Con xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá-gá-va (Bhagavā) đó, Ngài là bậc Á-rá-hăng (Araha) cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy.
Con xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá-gá-va (Bhagavā) đó, Ngài là bậc Á-rá-hăng (Araha
) cao thượng, được chứng quả chánh
biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy.
Con xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá-gá-va (Bhagavā) đó, Ngài là bậc Á-rá-hăng (Araha
) cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. (Lạy)

Yo sannisinno varabodhimū le māra sasena mahati vijeyyo sambodhimāgacchi anantañāno lokuttamota panamāmi buddha

Đức Phật tham thiền về số tức quan, ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây bồ đề quí báu và đắc thắng toàn bọn Ma Vương mà thành bậc Chánh đẳng Chánh giác. Ngài là bậc tối thượng hơn cả chúng sanh, con xin hết lòng thành kính mà làm lễ Ngài.

Ye ca buddhā atītā ca ye ca buddhā anāgatā paccuppannā ca ye buddhā aha vandāmi sabbadā

Chư Phật đã thành Chánh giác trong kiếp quá khứ, Chư Phật sẽ thành Chánh giác trong kiếp vị lai, Chư Phật đang thành Chánh giác trong kiếp hiện tại này, con xin hết lòng thành kính mà làm lễ Chư Phật trong tam thế ấy. (Lạy)

 

ÂN ĐỨC PHẬT BẢO

Itipi so Bhagavā araha sammā-sambuddho vijjācarana-sampanno sugato lokavidū anuttaro purisadammasārathi satthā-devamanus-sāna buddho bhagavā'ti (Lạy)

 

LỜI BỐ CÁO QUY Y PHẬT BẢO

Natthi me saraa añña
Bbuddho me sara
a vara
Etena saccavajjena
Hotu me jayama
galam

Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có Đức Phật là quí báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. (Lạy)

 

SÁM HỐI PHẬT BẢO

Uttamagena vandeha
Pādapa
su varuttama
Buddhe yo khalito doso
Buddho khamatu ta
mama

Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật, là Đấng Chí Tôn Chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. (Lạy)

 

LỄ BÁI PHÁP BẢO

Aṭṭhagikāriyapatho janāna
Mokkhappavesāya ujū ca maggo
Dhammo aya
santikaro paīto
Nīyāniko ta
panamāmi dhamma

Các pháp đúng theo đạo Bát chánh, là con đường đi của Bậc Thánh nhơn, là con đường chánh, dẫn người hữu chí nhập Niết bàn được. Pháp bảo là Pháp trừ diệt các sự lao khổ và các điều phiền não, là Pháp chỉ dẫn chúng sanh thoát khỏi cái khổ sanh tử luân hồi, con xin hết lòng thành kính mà làm lễ Pháp ấy. (Lạy)

Ye ca dhammā atītā ca
Ye ca dhammā anāgatā
Paccuppannā ca ye dhammā
Aha
vandāmi sabbadā (Lạy)

Các pháp của Chư Phật đã có trong kiếp quá khứ, Các pháp của Chư Phật sẽ có trong kiếp vị lai, Các pháp của Chư Phật đang giáo truyền trong kiếp hiện tại này. Con xin hết lòng thành kính mà làm lễ các Pháp trong Tam thế ấy. (Lạy)

 

ÂN ĐỨC PHÁP BẢO

Svākkhāto bhagavatā dhammo sandiṭṭhiko akāliko ehipassiko opanayiko paccatta veditabbo viññūhī'ti (Lạy)

 

LỜI BỐ CÁO QUY Y PHÁP BẢO

Natthi me saraa añña
Dhammo me sara
a vara
Etena saccavajjena
Hotu me jayama
gala (Lạy)

Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có Pháp bảo là quí báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. (Lạy)

 

SÁM HỐI PHÁP BẢO

Uttamagena vandeha
Dhammañca duvidha
vara
Dhamme yo khalito doso
Dhammo khamatu ta
mama (Lạy)

Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hạng Pháp Bảo là Pháp học và Pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Pháp bảo, cúi xin Pháp Bảo xá tội lỗi ấy cho con. (Lạy)

 

LỄ BÁI TĂNG BẢO

Sagho visuddho varadakkhieyyo
Santindriyo sabbamalappahīno
Gu
ehinekehi samiddhipatto
Anāsavo ta
panamāmi Sagha

Chư Tăng đã được trong sạch quí báu, là bậc đáng cho người dâng lễ cúng dường, vì lục căn của các Ngài đã thanh tịnh, lòng tham muốn đã dứt trừ, là Tăng đã thoát ly trần tục, con xin hết lòng thành kính mà làm lễ Chư Thánh Tăng ấy.

Ye ca saghā atītā ca ye ca saghā anāgatā paccuppannā ca ye saghā aha vandāmi sabbadā

Chư Tăng đã đắc đạo cùng quả trong kiếp quá khứ, Chư Tăng sẽ đắc đạo cùng quả trong kiếp vị lai, Chư Tăng đang đắc đạo cùng quả trong kiếp hiện tại này, con xin hết lòng thành kính, mà làm lễ Chư Thánh Tăng trong Tam thế ấy. (Lạy)

 

ÂN ĐỨC TĂNG BẢO

Suppaipanno bhagavato sāva-kasagho
Ujupa
ipanno bhagavato sāva-kasagho

Ñayapa
ipanno bhagavato sāva-kasagho
Sāmīcipa
ipanno bhagavato sāva-kasagho
Yadida
cattāri purisa-yugāni aṭṭha purisa-puggalā
Esa Bhagavato sāvakasa
gho

Āhuneyyo pāhuneyyo dakkhi
eyyo añjalikaranīyo
Anuttara
puññakkhetta lokas-sā'ti. (Lạy)

 

LỜI BỐ CÁO QUI Y TĂNG BẢO

Natthi me sarana añña
Sa
gho me saraam vara
Etena saccavajjena
Hotu me jayama
gala (Lạy)

Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có Đức Tăng là quí báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. (Lạy)

 

SÁM HỐI TĂNG BẢO

Uttamagena vandeha
Sa
ghañca duvidhottama
Sa
ghe yo khalito doso
Sa
gho khamatu ta mama (Lạy)

Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hạng Tăng Bảo, là Phàm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý, phạm đến Tăng Bảo, cúi xin Tăng Bảo xá tội lỗi ấy cho con. (Lạy)

 

LỄ BÁI XÁ LỢI

Trước Xá lợi uy linh lẫm liệt,
Dâng nén hương dạ nhiệt tín thành,
Cúng dường Phật tổ cha lành
Ngày xưa di tích Phật danh Cồ đàm.
Đức Từ bi chỉ đàng giác ngạn,
Ơn cứu khổ độ nạn mê tân,
Trời người nhuần gội nguồn ân,
Duyên may được hưởng đôi phân chánh truyền.
Phát tâm lành cần chuyên giữ đạo,
Nguyện mọi theo tôn giáo Thích ca.
Lo phần tự giác giác tha,
Y theo Bổn hạnh Phật Đà khi xưa.
Chốn rừng già muối dưa đạm bạc,
Giữa tuyết sương đói khát bao nài.
Chẳng màng lao khổ đắng cay,
Quyết lòng tìm đạo duyên may độ đời.
Dưới cội cây tứ thời tĩnh tọa,
Thoạt nhiên ngộ đạo tự mình,
Trên Bồ đoàn phân tỏa tâm minh.
Đắc thành phật quả vô sanh Niết bàn.
Rồi từ đó mở mang giáo pháp,
Bốn mươi năm hạ giáp vẹn toàn,
Châu du cùng khắp bốn phương,
Hoằng khai Phật đạo chỉ đàng vô sanh.
Vườn Ku-si-nà-ra cha lành viên tịch,
Ngọc Xá lợi di tích thế gian.
Bảy đoạn xương lớn huy hoàng,
Xương trán răng nhọn lại còn xương vai.
Lửa Chư Thiên hỏa đài phát cháy,
Không rã tan quả thấy nhiệm mầu.
Lại còn Xá lợi đủ màu,
Chia ra ba cỡ khác nhau cân lường:
Chừng năm cân chỉ bằng hột đậu,
Ánh chiếu người hùynh ngọc kim cương,
Cỡ hai đồng chạn khác thường,
Lớn bằng hột thóc đã lường sáu cân.
Pha ly màu sáng trong ngần,
Thủy xoàn ngọc quí trong trần nào hơn.
Cỡ ba hột cải trọng trơn,
Năm cân ngọc điệp trắng ngần như hoa. (1)
Chúng sanh khắp cõi Sa Bà
Dễ nào gặp được để mà suy tôn.
Duyên lành đưa đến điện môn,
Cúng dường Xá Lợi Thế Tôn di truyền.
Nhất tâm thệ nguyện qui nguyên,
Ngưỡng cầu Phật Tổ chứng miên lòng thành.
Đầu tiên tám nước phân tranh,
Công phân Xá Lợi sử xanh ghi rành.
Đền thờ tiêu biểu đức lành,
Tám nơi công cộng đô thành quốc vương. (2)
Môn sanh từ khắp bốn phương,
Mai chiều chiêm bái cúng dường Như lai.
Chúng con cảm mến dạ hòai,
Hướng chứng Thánh Tháp Phật đài suy tôn.
Răng nhọn bốn cái di tồn,
Bốn nơi tạo Tháp kiền khôn lưu đời:
Một là Đạo-lợi cung trời, (3)
Hai là Thánh địa đương thời Lăng-Ca (4).
Xứ Ganh-tha-rá thứ ba, (5)
Bốn là Thủy điện nguy nga Chúa Rồng. (6)
Chúng con ái mộ tâm đồng,
Cúng dường Xá Lợi Kim Thân Phật Đà.
Phạm Thiên thượng giới một tòa,
Xương vai bên tả cùng là Tam Y.
Đền thờ cao vợi cực kỳ, (7)
Chúng con lễ bái thiên uy tháp này.
Tuần hoàn tuế nguyệt chuyển xoay,
Cỗ sơ tám tháp hằng ngày mòn hư. (8)
Hai trăm mười tám năm dư,
Nhờ vua A Dục tâm từ sùng hưng.
Tám phần Xá Lợi quân phân,
Tám muôn bốn ngàn tạo tân tháp thờ.
Ngàn năm muôn kiếp một giờ,
Trước đền Xá Lợi ước mơ phỉ nguyền.
Phần hương lễ bái điện tiền,
Cúng dường Xá Lợi gieo duyên Niết bàn.
Nguyện cầu bốn họ trăm phương,
Thoát vòng tay ách, hưởng an thái bình.
Cầu cho tất cả chúng sanh,
Đồng nhau tu Phật, đệ huynh một nhà.

Chú thích:
(1) Như hoa Bakula.
(2) Tám kinh đô: Rājagaha, Vesāli, Allakappaka, Kapilavatthu, Rāmagāma, Ve
hadīpaka, Pāveyyaka, và Kusinārā.
(3) Thờ răng nhọn phía trên bên hữu.
(4) Thờ răng nhọn phía dưới bên hữu (Lăng Ca: Lanka).
(5) Thờ răng nhọn phía trên bên tả (Xứ Gandhārara
ṭṭha).

(6) Thờ răng nhọn phía dưới bên tả .
(7) Cao 12 do tuần.
(8) Tám tháp đầu tiên, trong tám đô thành kể trên.

 

DÂNG HOA CÚNG PHẬT

Chúng con xin cúng dường "Phật Bảo",
Bao cành hoa toàn hảo hiến dâng,
Cầu mong thoát chốn mê trần,
Niết bàn chóng đến hầu gần Thế Tôn.
Hoa này sẽ bất tồn dương cảnh,
Ủ rủ dần hình ảnh còn chi,
Chúng con phải cịu thế ni!
Xác thân ngũ uẩn chuyển di bất thường. (Lạy)

Chúng con xin cúng dường "Pháp Bảo",
Bao cành hoa toàn hảo hiến dâng,
Cầu mong thoát chốn mê trần,
Niết bàn chóng đến hầu gần Thế Tôn.
Hoa này sẽ bất tồn dương cảnh,
Ủ rủ dần hình ảnh còn chi,
Chúng con phải cịu thế ni!
Xác thân ngũ uẩn chuyển di bất thường. (Lạy)

Chúng con xin cúng dường "Tăng Bảo",
Bao cành hoa toàn hảo hiến dâng,
Cầu mong thoát chốn mê trần,
Niết bàn chóng đến hầu gần Thế Tôn.
Hoa này sẽ bất tồn dương cảnh,
Ủ rủ dần hình ảnh còn chi,
Chúng con phải cịu thế ni!
Xác thân ngũ uẩn chuyển di bất thường. (Lạy)

Dâng hoa cúng đến "Phật-đà", (*)
Nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau.
Hoa tươi nhưng sẽ úa sầu,
Tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn! (Lạy)

Dâng hoa cúng đến "Đạt-ma", (*)
Nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau.
Hoa tươi nhưng sẽ úa sầu,
Tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn! (Lạy)

Dâng hoa cúng đến "Tăng-già", (*)
Nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau.
Hoa tươi nhưng sẽ úa sầu,
Tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn! (Lạy)

(*) Phật-đà: Buddha; Đạt-ma: Dhamma - Pháp bảo; Tăng-già: Sangha, Tăng bảo.

 

LỄ TAM THẾ PHẬT

Con xin hết lòng thành kính làm lễ 28 vị Chánh Biến Tri, 12 ngàn vị Chánh Biến Tri, và 500 ngàn vị Chánh Biến Tri. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Pháp bảo và Tăng bảo của các vị Chánh Biến Tri ấy. Do sự lễ bái cúng dường, xin nhờ oai lực các bậc Chánh Biến Tri, mà những điều rủi ro và sự tai hại thảy đều diệt tận.

Con xin hết lòng thành kính làm lễ 55 vị Chánh Biến Tri, 24 ngàn vị Chánh Biến Tri và 1 triệu vị Chánh Biến Tri. Con xin hết lòng thành kính làm lễ Pháp bảo và Tăng bảo, của các vị Chánh Biến Tri ấy. Do sự lễ bái cúng dường, xin nhờ oai lực các bậc Chánh Biến Tri, mà những điều rủi ro và sự tai hại thảy đều diệt tận.

Con xin hết lòng thành kính làm lễ 109 vị Chánh Biến Tri, 48 ngàn vị Chánh Biến Tri và 2 triệu vị Chánh Biến Tri. Con xin hết lòng thành kính làm lễ Pháp bảo và Tăng bảo của các vị Chánh Biến Tri ấy. Do sự lễ bái cúng dường, xin nhờ oai lực của các bậc Chánh Biến Tri, mà những điều rủi ro và sự tai hại thảy đều diệt tận. (Lạy)

 

KINH TỤNG RẢI TÂM BÁC ÁI ĐẾN TẤT CẢ CÁC HƯỚNG

Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.

Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.

Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.

Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.

Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.

Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây bắc, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.

Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng bắc, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.

Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông bắc, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.

Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.

Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.

Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh họan, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đường cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc.

(Khi có sự lo sợ hoặc tối trước giờ ngủ nên thường tụng bài này, để rải tâm bác ái đến tất cả chúng sanh, ắt sẽ hết lo sợ, được yên vui).

 

KỆ LỄ BÁI PHỤ MẪU

Kính thưa cha mẹ tường tri
Nghĩ suy con sợ lỗi nghì ơn trên
Từ con hình thể có nên
Mẹ cha bảo dưỡng kề bên không rời.
Nặng nề cực nhọc lắm ôi !
Chăm nom con trẻ kể thôi sau cùng
Con xin đảnh lễ cúc cung
Nghiêng mình phủ phục mong dung tội rày.
Khi con la khóc rầy tai
Từ bi mẹ hát thương thay não nùng
Tân dịch đại tiểu tiện cùng
Các vật uế trược ung dung lau chùi.
Giặt rửa cha mẹ vẫn vui
Chẳng hề nhờm gớm những mùi thối tha
Từ bi thay lòng mẹ cha
Ân tày trời đất khó mà đáp xong.
Cầu cho cha mẹ thảy đồng
Đắc thành Phật quả thoát vòng tai ba.

 

NĂM ĐIỀU QUÁN TƯỞNG

Thế Tôn lời dạy tỏ tường
Năm điều quán tưởng phải thường xét ra
Ta đây phải có sự già
Thế nào tránh thoát lúc hoa canh tàn.
Ta đây bệnh tật phải mang
Thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành
Ta đây sự chết sẳn dành
Thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ.
Ta đây phải chịu phân ly
Nhân vật quí mến ta đi biệt mà
Ta đi với nghiệp của ta
Dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình.
Theo ta như bóng theo hình
Ta thọ quả báo phân mình kết thành .

 

BÀI SÁM HỐI

(Tụng đêm 14, rằm và 30 trong mỗi tháng)

Cúi đầu lại trước Bửu Đài
Con xin sám hối từ rày ăn năn.
Xưa nay lỡ phạm điều răn,
Do thân, khẩu, ý bị màn vô minh.
Gây ra nghiệp dữ cho mình,
Sát sanh hại vật chẳng tình xót thương.
Giết ăn hoặc bán không lường,
Vì lòng tham lợi quên đường thiện nhân.
Oan oan tương báo cõi trần,
Trầm luân biển tối chịu phần khổ lao.
Xét ra nhơn vật khác nào
Hại nhân, nhân hại mắc vào trả vai.
Lại thêm trộm sản cướp tài,
Công người cực nhọc hằng ngày làm ra.
Lòng tham tính bảy lo ba,
Mưu kia, kế nọ, lấy mà nuôi thân.
Hoặc nuôi quyến thuộc xa gần,
Làm cho người phải lắm lần than van.
Tà Dâm tội nặng muôn ngàn,
Liệu toan chước sách làm đàng chẳng ngay.
Vợ con người phải lầm tay,
Mất trinh thất tiết phải tai tiếng đời.
Xấu cha, hổ mẹ nhiều lời,
Xa lìa chồng vợ rã rời lứa đôi.
Vọng ngôn giả dối ngoài môi,
Chuyện không nói có, có rồi nói không.
Dụng lời đâm thọc hai dòng,
Phân chia quyến thuộc, vợ chồng, anh em.
Mắng nhiết chưởi rủa pha gièm,
Xóm làng cô bác chị em không chừa.
Nói lời vô ích dây dưa,
Phí giờ quí báu, hết trưa đến chiều.
Uống rượu sanh hại rất nhiều,
Ham ăn mê ngủ nói điều chẳng kiêng.
Say sưa ngã gió đi xiên,
Nằm bờ té bụi như điên khác nào.
Lọan tâm cuồng trí mòn hao,
Nhiều người vì rượu biết bao hư nhà.
Xan tham những của người ta,
Mong sang đọat được lòng tà mới ưng.
Nết sân nóng giận không chừng,
Toan làm hại chúng bâng khuâng trong lòng.
Si mê tin chạ chẳng phòng,
Nghe đâu theo đó không thông chánh tà.
Chẳng tin Phật Pháp cao xa,
Thậm thâm vi diệu bao la trên đời.
Nếu con cố y phạm lời,
Hoặc là vô ý lỗi thời điều răn.
Hoặc xúi kẻ khác bảo tàn,
Hoặc nghe thấy ác, lòng hoằng vui theo.
Phạm nhằm ngũ giới thập điều,
Vì nhân thân khẩu, ý, nhiều lần sai.
Lỗi từ kiếp trước lâu dài
Đến kiếp hiện tại miệt mài lắm phen.
Hoặc vì tà kiến đã quen,
Khinh khi Tam Bảo lòng bèn chẳng tin.
Cho rằng người chết hết sinh,
Phạm vào đoạn kiến tội tình nặng thay.
Hoặc phạm thường kiến tội dày,
Sống sao đến thác, sanh lai như thường.
Tội nhiều kể cũng không lường,
Vì con ngu dốt, không tường phân minh.
Dể duôi Tam Bảo, hại mình,
Bởi nhân không thấu vô minh nghiệp tà.
Cho nên chơn tánh mới là,
Tối tăm chẳng rõ sai ngoa thuở đầu.
Hóa nên khờ dạy đã lâu,
Để cho hoàn cảnh mặc dầu kéo xoay.
Khác nào bèo bị gió quay,
Linh đinh giữa biển dật dờ bờ sông.
Xét con tội nặng chập chồng.
Kiếp xưa cho đến hiện trong kiếp này.
Con xin sám hối từ đây,
Nguyện cho Tam Bảo đức dầy độ cho.
Tội xưa chẳng hạn nhỏ to,
Con nguyền dứt cả chẳng cho thêm vào.
Tâm lành dốc chí nâng cao,
Cải tà qui chánh chú vào Phật ngôn.
Cho con khỏi chốn mê hồn,
Đến nơi cõi Phật Thế Tôn gần kề.
Thoát vòng khổ não tối mê,
Hưởng miền Cực Lạc mọi bề thảnh thơi.
Ngày nay dứt bỏ việc đời,
Căn lành gieo giống chẳng rời công phu.
Mặc ai danh lợi bôn xu,
Con nguyền giữ hạnh người tu thoát trần.
Trước là độ lấy bổn thân,
Sau giúp quyến thuộc được phần tiêu diêu.
Sám hối tội lỗi đủ điều,
Duyên lành đều cũng ít nhiều kết xây.
Con xin hồi hướng quả này,
Thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường.
Cùng là thân thích tha phương,
Hoặc đã quá vãng hoặc thường hiện nay.
Chúng sanh ba giới bốn lòai,
Vô tưởng hữu tưởng chẳng nài đâu đâu.
Nghe lời thành thật thỉnh cầu,
Xin mau tựu lại lãnh thâu quả này.
Bằng ai xa cách chưa hay,
Cầu xin thiên chúng mách ngay với cùng.
Thảy đều thọ lãnh hưởng chung,
Dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai.
Nguyện nhiều tăng chúng đức tài,
Đạt thành thánh quả hoằng khai đạo lành.
Nguyện cho Phật Pháp thạnh hành,
Năm ngàn năm chẳng phước lành thế gian .

 

HỒI HƯỚNG PHƯỚC ĐẾN CHƯ THIÊN

Chư Thiên ngự trên hư không,
Địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều.
Long Vương thần lực có nhiều,
Đồng xin hoan hỷ phước đều chúng tôi.
Hộ trì Phật giáo tăng bồi,
Các bậc Thầy tổ an vui lâu dài.
Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai,
Chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu.
Chúng con vui thú đạo mầu,
Tu hành tin tấn ngõ hầu siêu sanh. (Lạy)

 

HỒI HƯỚNG PHƯỚC ĐẾN THÂN BẰNG QUYẾN THUỘC ĐÃ QUÁ VÃNG

Ida no ñātīna hotu sukhitā hontu ñātayo (Đọc 3 lần)

Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây. Xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. (Lạy)

 

CẦU NGUYỆN GIẢI THOÁT

Ida vata me puñnña āsavakkhayāvaha hotu ānagate (Lạy)

Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành, để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. (Lạy)

 

PHÉP THỌ TRÌ TAM QUY VÀ NGŨ GIỚI

Ukāsa maya bhante visu visu rakkhanatthāya tisaraena saha pañca sīlāni yācāma
Dutiyampi maya
bhante visu visu rakhanatthāya tisaranena saha pañca
sīlāni yācāma
Tatiyampi maya
bhante visu visu rakkhanatthāya tisaraena saha pañca sīlāni yācāma

Bạch hóa Đại đức Tăng chúng con xin thọ trì Tam quy và Ngũ giới nơi Tam bảo, để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích.
Bạch hóa Đại đức Tăng chúng con xin thọ trì Tam quy và Ngũ giới nơi Tam bảo, để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích, lần thứ nhì .
Bạch hóa Đại đức Tăng chúng con xin thọ trì Tam quy và Ngũ giới nơi Tam bảo, để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích, lần thứ ba.

Vị thầy đọc phần truyền tam quy và Ngũ giới, Phật tử đọc theo:

 

Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa
Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa
Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa

Con đem hết lòng làm lễ Đức Phá-gá-va đó, Ngài là bậc Á-rá-hăng cao thượng, được chứng quả Chánh Biến tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy.
Con đem hết lòng làm lễ Đức Phá-gá-va đó, Ngài là bậc Á-rá-hăng cao thượng, được chứng quả Chánh Biến tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy.
Con đem hết lòng làm lễ Đức Phá-gá-va đó, Ngài là bậc Á-rá-hăng cao thượng, được chứng quả Chánh Biến tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. (Lạy)

 

PHẦN TAM QUY

Buddha saraa gacchāmi.
Con đem hết lòng thành kính xin qui y Phật.

Dhamma saraa gacchāmi.
Con đem hết lòng thành kính xin qui y Pháp.

Sagham saraa gacchāmi.
Con đem hết lòng thành kính xin qui y Tăng.

Dutiyampi Buddha saraa gacchāmi.
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì.

Dutiyampi Dhamma saraa gacchāmi.
Con đem hết lòng thành kính xin qui y Pháp lần thứ nhì.

Dutiyampi Sagham saraa gacchāmi.
Con đem hết lòng thành kính xin qui y Tăng lần thứ nhì.

Tatiyampi Buddha saraa gacchāmi.
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba.

Tatiyampi Dhamma saraa gacchāmi.
Con đem hết lòng thành kính xin qui y Pháp lần thứ ba.

Tatiyampi Sagham saraa gacchāmi.
Con đem hết lòng thành kính xin qui y Tăng lần thứ ba.

(Thầy truyền giới đọc)

Tisaraaggahana paripuṇṇam
Phép qui y Tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu.

(Phật tử thọ giới đọc)

Āma bhante - Dạ, Xin vâng.

 

PHẦN NGŨ GIỚI

1. Pāātipātā veramaī sikkhāpada samādiyāmi.
1. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh.

2. Adinnādānā veramaī sikkhāpada samādiyāmi.
2. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp.

3. Kāmesumicchācārā veramaī sikkhā-pada samādiyāmi.
3. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm.

4. Musāvādā veramaī sikkhāpada samādiyāmi.
4. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối.

5. Surāmerayamajjappamādaṭṭhānā veramaī sikkhāpada samādiyāmi.
5. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ duôi uống rượu và các chất say.

(Thầy truyền giới đọc)

Imāni pañca sikkhā-padāni sādhuka katvā appamādena niccakāla sammārakkhitabba
Chư thiện tín sau khi thọ trì tam qui và ngũ giới nơi Tam bảo, hãy cố gắng vâng giữ hành theo cho được trong sạch đến trọn đời, chẳng nên dễ duôi.

(Phật tử thọ tam qui và ngũ giới đọc)

Āma bhante - Dạ, Xin vâng.

(Thầy truyền giới đọc)

Sīlena sugati yanti sīlena bhogasampadā sīlena nibbuti yanti tasmā sīlam visodhaye
Tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được giàu sang tài vật cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được giải thoát nhập Niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ ấy, Chư thiện tín hãy cố gắng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lấm nhơ .

(Phật tử thọ giới đọc)

Sādhu, Sādhu - Lành thay.

 

PHÉP THỌ TRÌ BÁT QUAN TRAI GIỚI

Ukāsa maya Bhante visu visu rakkhanatthāya tisaranena saha aṭṭhagasamannāgata uposatha yācāmma
Dutiyampi maya
Bhante visu visu rakkhanatthāya tisaranena saha aṭṭhangasamannāgata uposatha yācāma
Tatiyampi maya
Bhante visu visu rakkhanatthāya tisaraena saha aṭṭhagasamannagata uposatha yācāma

Bạch hóa Đại đức Tăng chúng con xin thọ trì Tam qui và Bát quan trai giới nơi Tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích.
Bạch hóa Đại đức Tăng chúng con xin thọ trì Tam qui và Bát quan trai giới nơi Tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích, lần thứ nhì.
Bạch hóa Đại đức Tăng chúng con xin thọ trì Tam qui và Bát quan trai giới nơi Tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích, lần thứ ba.

 

(PHẦN TAM QUI giống như THỌ NGŨ GIỚI ở trên)

PHẦN BÁT QUAN GIỚI

1. Pāātipātā veramaī sikkhāpada samādiyāmi.
1- Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh.

2. Adinnādānā veramaī sikkhāpada samādiyāmi.
2- Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp.

3. Abrahmacariyā veramaī sikkhā-pada samādiyāmi.
3- Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự thông dâm.

4. Musāvādā veramaī sikkāpada samādiyāmi.
4- Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối.

5. Surāmerayamajjappamādaṭṭhānā veramaī sikkhāpada samādiyāmi.
5- Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ duôi uống rượu và các chất say.

6. Vikālabhojanā veramaī sikkhā-pada samādiyāmi.
6- Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ.

7. Nāccagītavāditavisū kadassanamālā gandhavilepanadhāranamadaavibhū sa-naṭṭhānā veramaī sikkhāpada samādiyāmi.
7- Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa hát thổi kèn, đờn, xem múa hát, nghe đờn kèn và trang điểm thoa vật thơm, đồi phấn, đeo tràng hoa.

8. Uccāsayanamahāsayanā veramaī sikkhāpada samādiyāmi.
8- Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp.

(Người thọ giới đọc tiếp)

Ima aṭṭhagasamannāgata bud-dhappaññata uposatha imañca ratti imañca divasa sammadeva abhirakkhitu samādiyāmi
Con xin thọ trì Bát quan trai giới trọn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vâng giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ Niết Bàn trong ngày vị lai.

(Thầy truyền giới đọc)

Imāni aṭṭha sikkhā-padāni sādhuka katvā appamādena niccakāla sammārakkhitabba
Chư thiện tín sau khi thọ trì tam qui và bát quan trai giới nơi Tam bảo, hãy cố gắng vâng giữ hành theo cho được trong sạch đến trọn đời, chẳng nên dễ duôi.

(Phật tử thọ tam qui và bát quan trai giới đọc)

Āma bhante - Dạ, Xin vâng.

(Thầy truyền giới đọc)

Sīlena sugati yanti sīlena bhogasampadā sīlena nibbuti yanti tasmā sīlam visodhaye
Tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được giàu sang tài vật cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được giải thoát nhập Niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ ấy, Chư thiện tín hãy cố gắng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lấm nhơ .

(Phật tử thọ giới đọc)

Sādhu, Sādhu - Lành thay.

 

SÁM HỐI TAM BẢO
(Khi dứt thời pháp)

Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là Đấng chí Tôn chí Thánh, các tội lỗi mà con đã vô ý, phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con.

Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hạng Pháp bảo là Pháp học và Pháp hành, các tội lỗi mà con đã vô ý, phạm đến Pháp bảo cúi xin Pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con.

Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc Tăng bảo là Phàm Tăng và Thánh Tăng, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Tăng bảo, cúi xin Tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. (Lạy)

 

KỆ THỈNH PHÁP SƯ

Thuở Phật mới đạt thành quả vị,
Có Xá-Ham-Pát-Ti Phạm thiên,
Cả trong thế giới các miền,
Thanh cao quán chúng cần chuyên đạo mầu.
Hiện trước Phật đê đầu đảnh lễ,
Bạch xin Ngài tế thế độ nhân,
Chúng sanh trong khắp cõi trần,
Tối mê điên đảo không phân tội tình.
Cầu Phật Tổ cao minh ái truất,
Hiển oai linh tỉnh thức dắt dìu,
Hoằng khai đạo pháp cao siêu,
Tu hành theo đặng kết nhiều thiện duyên.
Thế Tôn được mãn viên đạo quí,
Con hết lòng hoan hỷ tán dương,
Nhưng vì hoàn cảnh đáng thương,
Không đành bỏ mặc, lạc đường làm thinh.
Chúng sanh vốn đa tình lắm bậc,
Không thông đâu chơn thật giả tà,
Vô thường khổ não, chấp ta,
Ngày nay sơ ngộ thiết tha nhờ Ngài.
Xin mở lượng cao dày răn dạy,
Chuyển Pháp Luân diễn giải diệu ngôn,
Chúng sanh nghe đặng Pháp môn,
Thoát vòng khổ não dập dồn bấy lâu.
Giải thoát những nguồn sầu câu thúc,
Diệt tham lam, ái dục bao vòng,
Tối tăm sẽ được sáng trong,
Phát sanh trí tuệ hiểu thông tinh tường.
Thông thấu lẽ vô thường vắn dõi,
Ba tướng trong ba cõi mỏng manh,
Vô minh duyên của các Hành,
Cội căn dắt dẫn chúng sanh luân hồi.
Biển trần khổ nổi trôi chìm đắm,
Bị Ngũ Ma vày nắm chuyển di,
Vậy nên cầu đấng từ bi,
Tạo thuyền Bát nhả trải đi với người.
Đưa qua chốn tốt tươi yên tịnh,
Bờ Niết Bàn chẳng dính trần ai,
Như đèn rọi suốt trong ngòai,
Chiếu tia sáng khắp các loài hân hoan.
Pháp ví trống khải hoàn rầm rộ,
Luật ví như đại cổ hoằng dương,
Kinh như dây buộc trên rường
Luận như mặt trống vẹt đường vô minh.
Tứ Diệu Đế đó hình dùi trống,
Giống khua tan giấc mộng trần gian,
Chúng sanh tất cả bốn hàng,
Như sen trong nước minh quang luống chờ.
Trời lo mọc đặng nhờ ánh sáng,
Trổ hoa lành rải tản mùi hương,
Pháp mầu ánh sáng phi thường,
Chiếu khắp ba cỏi rõ đường an vui.

*

Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản,
Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi,
Quyết lòng mở đạo dạy đời,
Nhắm vườn lộc giả Ngài dời chơn sang.
Thuyết Pháp độ các hàng đệ tử,
Có năm thầy thính dự Pháp từ,
Đó là môn Kiều Trần Như,
Được nếm hương vị Hữu dư Niết Bàn.
Rồi từ đó mở mang Giáo Pháp,
Bốn mươi lăm hạ giáp vẹn toàn,
Một lòng chẳng thối không mòn,
Những điều lợi ích hằng còn lâu năm.
Cả tam giới thừa ân phổ cập,
Đám mưa lành rưới khắp thế gian,
Bởi nhân cớ, tích rõ ràng,
Thỉnh Ngài thuyết Pháp noi đàng từ bi.
Chúng sanh ngồi khắp chốn ni,
Tối mê cầu được trí tri vẹn toàn.
(Lạy)

 

KỆ HỒI HƯỚNG SAU KHI NGHE PHÁP

Ngưỡng cầu các đấng chư thiên,
Trong vòng tịnh xa ngự yên hằng ngày.
Ngự nơi đền tháp xưa nay,
Những nơi biệt thất nơi cây bồ đề.
Chúng con xin hội họp về,
Sẽ dùng pháp thí tiện bề cúng dâng.
Rồi xin hộ độ chư tăng,
Cửa từ ẩn náo phước hằng hà sa.
Tỳ khưu chẳng luận trẻ già,
Cao hạ trung hạ hoặc là mới tu.
Thiện nam tính nữ công phu,
Điều là thí chu đồng phù trợ nhân.
Những người trong khắp thôn lân,
Kiều cư châu quận được phần an khương.
Chúng sanh bốn lọai thông thường,
Noãn thai thấp hóa khi nương pháp lành.
Giải thoát pháp bảo nên hành,
Đặng mà dứt khổ truyền quanh đọa đày.
Cầu cho hưng thạnh lâu dài,
Pháp thiện trí thức các Ngài mở mang.
Bậc tu xin được bình an,
Cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau.
Lại thêm phẩm hạnh thanh cao,
Những quả lợi ích kết mau kịp thì.
Cầu xin Pháp bảo hộ trì,
Cho người tu đã qui y Phật rồi.
Xin cho cả thảy chúng con,
Tấn hóa trong Pháp Phật roi giáo truyền.

 

KỆ HỒI HƯỚNG NHỮNG NGƯỜI ĐÃ QUÁ VÃNG

Con xin hồi hướng quả này,
Thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường.
Cùng là thân thích tha phương,
Hoặc đã quá vãng hoặc thường hiện nay.
Chúng sanh ba giới bốn loài,
Vô tưởng hữu tưởng chẳng này đâu đâu.
Nghe lời thành thật thỉnh cầu,
Xin mau tựu hội lãnh thâu quả này.
bằng ai xa cách chưa hay,
Cầu xin thiên chúng mách ngay với cùng.
Thảy đều thọ lãnh hưởng chung,
Dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai.
Nguyện cầu Tăng chúng đức tài,
Đạt thành thánh quả hoằng khai đạo lành.
Nguyện cho Phật Pháp thạnh hành,
Năm ngàn năm chẳn phước lành thế gian.

 

KỆ HỒI HƯỚNG

Ya kiñci kusalakamma,
kattabba
kiriya mama,
kāyena vācāmanasā,
tidase sugata
kata,
ye sattā saññino atthi,
ye ca sattā asaññino,
kata
puññaphala mayha
sabbe bhāgī bhavantute,
ye ta
kata,
suvidita
dinna puññaphala mayā,
ye ca tattha najānanti,
devā gantvā nivedayu
,
sabbe lokamhi ye sattā,
jīvantāhārahetukā,
manuñña
bhojana
sabbe labhantu mama cetasāti.

Phước căn con đã tạo thành,
Do thân khẩu ý tu hành gieo nên.
Đều là phước báu vững bền,
Có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng.
Cung trời Đạo Lợi thọ nhàn,
Chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà.
Chư Thiên Phạm Thiên cùng là,
Bậc trời vô tưởng được mà hưởng an.
Phước con hồi hướng dâng ban,
Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu.
Bằng ai chưa rõ lời cầu,
Xin cùng Thiên chúng đến hầu mách ngay.
Có người làm phước được rày,
Lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng.
Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung,
Hưởng được phước quí ung dung thanh nhàn.
Chúng sanh thế giới các hàng,
Bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường.
Xin thâu phước báu cúng dường,
Hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng .
(Lạy)

Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya
NAM MÔ PHẬT - NAM MÔ PHÁP - NAM MÔ TĂNG.

(Sau khi cúng Tam bảo và nghe Pháp hoặc làm việc phước thí nào, khi làm lễ xong, Phật tử nên nguyện những bài kinh này, trong tâm hằng ngày).

 

BÀI KINH PHỤC NGUYỆN

Phước lành con đã tạo ra,
Các đời quá khứ hay là đời nay.
Nghiệp chưa cho quả phước nào,
Nguyện thành Pháp độ để vào thiện căn.
Sau này dù tạo mấy lần,
Từ đây cho đến siêu thăng Niết bàn.
Hể làm chuyện tốt sẳn sàng,
Mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên.
Giúp cho phiền não sớm yên,
Trợ mau giải thoát kế liền kiếp sau.
Nếu trể chẳng gặp Phật nào,
Nhằm kỳ Độc Giác làm sao cũng thành .

 

BÀI KINH THẬP NGUYỆN

Nguyện cầu Tam Bảo từ hằng độ,
Nguyện thoát ba tai nước, lửa, binh,
Nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết,
Nguyện cho người nhân lọai ráng tu hành,
Nguyện gìn tam học Giới - Định - Tuệ,
Nguyện đoạn Tham - Sân - Si độc sanh,
Nguyện giải căn nhân Sanh - Tử - Khổ,
Nguyện diệt tâm tham háo lợi danh,
Nguyện tu tinh tấn không giải đãi,
Nguyện sao đạo quả sớm viên thành.

 

KINH KHỔNG TƯỚC

Mặt trời ánh sáng như vàng,
Chiếu trong thế giới khắp tràn bốn châu.
Tự do soi cả đâu đâu,
Là tròng con mắt hoàn cầu sanh linh.
Cho nên con mới nghiêng mình,
Cúi đầu cung kính tỏ trình ân cao.
Các ngài luân chuyển cùng nhau,
Thay phiên trị nhật vị nào ngày (đêm) nay.
Chúng con ở dưới quyền này,
Xin nhờ ủng hộ đêm ngày an vui.
Dù cho ác độc phai phui,
Mặc dù oan trái mưu thù cũng hư.
Thiền Tăng dạo sĩ các sư,
Tu hành đắc pháp hoặc cư xa gần.
Từ bi soi đến kẻ cần,
Biết nay tôi kỉnh tự thân yêu cầu.
Xin nhờ quyền lực pháp mầu,
Ngăn ngừa những các nạn sầu ngày nay.
Phạm thiên tiên chúng các Ngài,
Thọ tôi kỉnh lạy hiện nay xin tường.
Bảo tồn khỏi sự bất lương,
Trọn ngày cho đặng tránh đường họa tai.
Cúi đầu lạy cả Như lai,
Các hàng Bồ Tát Chư Ngài Thánh Tăng.
Với cùng Pháp bảo siêu thăng,
Nay con tụng đọc để ngăn các điều.

 

BÀI NGUYỆN CẦU

Nguyện cho chúng con được an vui thoát khổ, khi còn luân hồi trong cảnh nào xin cho được gặp Phật Pháp Tăng, tinh tấn tu hành cho mau chứng đắc được chánh pháp của chư Phật Thánh nhân đã đắc; khi chưa đắc được Thánh Pháp, nếu còn sanh lại cõi này, kiếp nào cũng xin cho được chánh kiến, tu hành bất thối.

Nguyện cho chúng con luôn có trí tuệ, nhận thấy rõ sự vô thường, khổ não, vô ngã; có một đức tín dũng mạnh, sớm mau chứng ngộ đạo của giải thoát trong ngày vị lai.

Nguyện cho chúng con được thành tựu vạn sự như ý nguyện.


HỒI HƯỚNG

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Do nhờ oai lực của đức phước thí in kinh mà chúng con đã tạo đây, xin hồi hướng quả phước lành này đến những các bậc ân nhân của chúng con, nhất là ông, bà, cha, mẹ cửu quyền thất tổ nội ngoại hai bên nhiều đời nhiều kiếp và hiện tại này đã quá vãng.

Xin các vị ấy thọ lãnh quả phước này để được sanh về nơi nhàn cảnh hưởng được sự an vui và hạnh phúc, nhất là mong cho trở nên người chánh kiến tu hành tinh tấn, làm lành lánh dữ. Nếu các vị ấy còn hiện tiền, xin cho được hưởng mọi sự an vui và hạnh phúc, tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ và gặp cả 5 pháp chúc mừng là Sống lâu, Sắc đẹp, An vui, Sức mạnh và Trí tuệ sáng suốt, cùng 3 cảnh phước báu là cảnh Người, cảnh Trời, cảnh đại Niết bàn, xin cho được thành tựu như ý.

Nguyện cho tất cả chúng sanh điều được tiến hóa, an vui như ý nguyện.

 

Chân thành cám ơn các đạo hữu Hứa Dân Cường và Thạch Sóc đã gửi tặng bản vi tính (Bình Anson, 06-2003)

Tác giả: biên soạn Bình An Sơn
Nguồn tin: tạng kinh Pali

Các tin khác«Quay lại

↑ Top


Các khóa tu

Tiêu điểm

Bình chọn

Bạn thấy phiên bản mới của website Chùa Pháp Vân thế nào?

  • Rất tiện lợi và chuyên nghiệp
  • Giao diện đẹp và dễ dùng
  • Chức năng dễ dùng
  • Cũng bình thường
  • Ý kiến khác

: Bình chọn : : Kết quả :

(Đã có 667 lượt bình chọn)