Trang chủ Khóa tu tuổi trẻ

Khóa tu tuổi trẻ

Phàm thánh cũng từ đây chùa pháp vân

Phàm thánh cũng từ đây

Trong quan hệ 12 nhân duyên, nhân vì xúc (căn tiếp xúc trần) nên sinh thọ (cảm giác vui, khổ và trung tính), nhân vì thọ nên sinh ái (yêu ghét), và cũng từ đây ...
02/12/2019