Nhạc Thiền Phần 3 Tập lắng nghe suy gẫm, Những câu nói bình thường có thể làm ta an lạc