Nhac Thiền, Phần 1 Tập lắng nghe suy gẫm tìm lại sự bình yên cho cõi lòng